Thứ sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019

  Giới thiệu

  Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Hạ Hòa: Các trường Trung học cơ sở


  Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Hạ Hòa: Các trường Tiểu học


  Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Hạ Hòa: Các trường Mầm non


  Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng GD&ĐT Hạ Hòa


  GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẠ HÒA: Chào mừng các bạn đã đến với trang thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ.


  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.