Thứ sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019

    Cơ cấu tổ chức

    Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Hạ Hòa: Các trường Trung học cơ sở


    Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Hạ Hòa: Các trường Tiểu học


    Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Hạ Hòa: Các trường Mầm non


    Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng GD&ĐT Hạ Hòa