Thứ sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019

    Thủ tục hành chính

    DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

    DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN(Theo Quyết định số 3582 / QĐ-UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)